Ban Mỹ thuật Đa Minh triển lãm Tranh, Ảnh, Tượng nghệ thuật

(Video: Ngọc Đức)

Video list