Công Lý và Hòa Bình

Đức Thánh Cha với Hội nghị Hòa bình Quốc tế lần thứ 26 tại Sarajevo

Đức Thánh Cha hy vọng Hội nghị sẽ mang lại hiệu quả. Ngài bày tỏ mối hiệp thông với tất cả những người hiện diện...