LINH MỤC ĐANG CƯ TRÚ TRONG GIÁO PHẬN

(Cập nhật theo Sổ tay 2016)

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN N.SINH N.LM HẠT  GIÁO PHẬN
1. Giuse Đào Xuân Thanh 1937 1965 Phú Thọ  Ban Mê Thuột
2. Giuse Nguyễn Tiến Khẩu 1940 1971 Sài Gòn-Chợ Quán Ban Mê Thuột
3. Giuse Nguyễn Công Định 1928 1958 Sài Gòn-Chợ Quán Cần Thơ
4. Antôn Bùi Ngọc Trợ 1925 1954 Xóm Chiếu  Đà Nẵng
5. Simon Trương Xuân Thanh 1923 1945 Sài Gòn-Chợ Quán Kontum
6. Giuse Bùi Đức Vượng 1930 1958 Gia Định  Kontum
7. Sêbastianô Đỗ Đức Phổ 1936 1966 Sài Gòn-Chợ Quán Long Xuyên
8. Phanxicô X. Nguyễn Thượng Uyển 1924 1954 Sài Gòn-Chợ Quán Long Xuyên
9. Antôn Phạm Trung Kiên 1929 1960 Thủ Đức Long Xuyên
10. Phêrô  Dương Đình Tảo 1946 1975 Phú Nhuận Long Xuyên
11. Antôn Vũ Sĩ Hoằng 1937 1967 Xóm Mới Mỹ Tho
12. Phêrô Vũ Văn Tự Chương 1928 1956 Xóm Mới  Nha Trang
13. Phanxicô X. Nguyễn Đức Quỳnh 1955 1980 Xóm Mới Phát Diệm
14. Đa Minh Kiều Ngọc Linh 1958 2005 Thủ Đức Phú Cường
15. Đa Minh  Hoàng Duy Thanh 1927 1956 Gia Định Phú Cường
16. Ambrôsiô Đỗ Bích Ngô 1930 1960 Sài Gòn-Chợ Quán Qui Nhơn
17. Phanxicô X.  Trần Hoà 1932 1962 Phú Nhuận Qui Nhơn
18. Phanxicô X. Dương Văn Mỹ 1928 1959 Xóm Mới  Vĩnh Long
19. Tôma Nguyễn Hữu Lễ 1946 1974 Thủ Đức Vĩnh Long
20. Antôn Khổng Tiến Giác 1925 1954 Thủ Đức Xuân Lộc
21. Gioan B.  Trần Văn Hộ 1927 1958 Phú Nhuận Xuân Lộc
22. Gioan  Phạm Đình Nhu 1928 1959 Xóm Mới Xuân Lộc
23. Antôn Nguyễn Tuế 1933 1962 Phú Nhuận Xuân Lộc
24. Giuse Trần Văn Nghị 1937 1965 Sài Gòn-Chợ Quán Xuân Lộc
25. Giuse Khổng Năng Bao 1938 1968 Xóm Mới Xuân Lộc
26. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn 1948 1974 Sài Gòn-Chợ Quán Xuân Lộc
27. Phanxicô X. Nguyễn Viết Linh 1945 1975 Thủ Đức Xuân Lộc