Lịch sử Tổng Giáo Phận TP.HCM

Giới thiệu: 

GIÁO PHẬN:

 Tên:

 • Tây Đàng Trong : 1844 - 1924 (80 năm)
 • Sài Gòn : 1924 - 1976 (52 năm)
 • Tp. Hồ Chí Minh : 1976 đến nay

TỔNG GIÁO PHẬN: từ năm 1960 

GIÁM MỤC: 17 Giám mục 

 •  9 Giám mục Pháp: 1844 - 1955 (111 năm)
 •  8 Giám mục Việt Nam: 1955 - 2018 (63 năm)

 NHÀ THỜ CHÁNH TOÀ: 1880 

TOÀ GIÁM MỤC: 1900 

ĐẠI CHỦNG VIỆN: 1863 

LINH MỤC

   Số linh mục được đào tạo từ đầu:

 • Đến khi có Đại Chủng Viện : 1844 - 1863 (19 năm): 39
 • Đến khi có giáo phận Vĩnh Long : 1863 - 1938 (75 năm): 200
 • Đến khi tản cư : 1938 - 1948 (10 năm): 74
 • Đến khi thống nhất Đại Chủng Viện : 1948 - 1962 (14 năm): 131
 • Đến năm 1976 : 1962 - 1976 (14 năm): 411
 • Đến năm 2008 : 1976 - 2008 (32 năm): 231

Tổng số 1.086 linh mục (164 năm)

Số linh mục năm 2008: 313 triều; 292 dòng

TU SĨ

Số tu sĩ năm 2008 trong Tổng giáo phận :

 • 3.588 nữ thuộc 51(26+25) dòng tu và 11 tu hội
 • 1.027 nam thuộc 17 (12+5) dòng tu và 7 tu hội

Cộng đoàn tu 268 + (50) thuộc 54 dòng tu trong giáo phận và 30 + 50 ngoài giáo phận

CHỦNG SINH

Số chủng sinh năm 2008 : 61

GIÁO DÂN

Số giáo dân năm 2008 : 651.046

Địa chỉ: 
<p>180 Nguyễn Đ&igrave;nh Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM</p>
Email: 
tgmsaigon [at] vnn [dot] vn