Giuse Đỗ Viết Khôi

Chức vụ: 
Cha Phó
Nơi làm việc: 

NT Chợ Cầu, hạt Hóc Môn