Antôn Nguyễn Đình Thục

Năm sinh: 
1947
Năm Linh mục: 
1973
Nơi làm việc: 

NT Vinh Sơn Nghĩa Hoà, hạt Chí Hoà