Bài giảng cho người Khiếm thính: CN 7 TN năm c (Lc 6,27-38) YÊU KẺ THÙ

Video list