Bài giảng cho người Khiếm thính: Chúa nhật 6 Thường Niên năm C (2019) (Lc 6,17.20-26)

Video list