Bài giảng cho người Khiếm Thính: Chúa Nhật tuần 5 thường niên (Lc 5,1-11)

Video list