ĐHGTTG tại Panama 2019.01.26: ĐGH Phanxicô dâng Thánh Lễ Với Các Tu Sĩ - Thánh Hiến Bàn Thờ

Video list