Bài giảng cho người Khiếm Thính: Chúa Nhật tuần 3 thường niên (Lc 1, 1-4; 4, 14-21)

Video list