Bài giảng cho người Khiếm Thính: Chúa Nhật tuần 2 thường niên (Ga 2, 1-11)

Video list