Bài giảng cho người Khiếm Thính: Chúa nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa (Lc 3, 15-16. 21-22)

Video list