Bài giảng cho người Khiếm Thính: Chúa nhật Lễ Thánh Gia Thất - Năm C (Lc 2, 41-52)

Video list