TGM Marek Zalewski dâng Thánh lễ Tĩnh tâm Mùa Vọng cho Giới Doanh Nhân Công Giáo 2018

Video list