Bài giảng cho người Khiếm Thính: Chúa nhật 2 Mùa Vọng (năm C 2018)

Video list