Bài giảng cho người Khiếm Thính: Chúa Nhật 34 TN Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua: Sự thật là gì?

Video list