Bài giảng cho người Khiếm thính: Chúa Nhật 31 thường niên năm B (Mc 12,28b-34)

Video list