Chúa Nhật 31 thường niên B: Bài đọc I: Đnl 6, 2-6

Video list