Bài giảng cho người Khiếm thính: Chúa Nhật 30 thường niên năm B (Mc 10,46-52)

Video list