Chúa nhật 29 thường niên - Khánh nhật truyền giáo - BÀI ĐỌC I Dcr 8, 20-23

Video list