ĐÁP CA: Tv 89, 12-13. 14-15. 16-17, Chúa Nhật Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm B

Video list