Bài giảng của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong thánh lễ An táng cha Phaolô Lê Tấn Thành

Video list