Đức TGM Zalewski -Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam- thăm Tòa TGM Sài Gòn

Video list