ĐGM Giuse Nguyễn Chí Linh đọc diễn văn chào mừng ĐTGM Marek Zalewski

Video list