Giáo xứ Chợ Đũi: Khánh thành nhà Sinh hoạt Mục vụ

Video list