Bài giảng cho người Khiếm thính: CN XXV TN năm B - Mc 9,29-36

Video list