Đáp ca Chúa nhật 25 Thường niên năm B - Thánh vịnh 53 - Lm Mi Trầm

Video list