Bài giảng cho người Khiếm thính: CN XXIV TN năm B - Mc 8,27-35

Video list