Bài giảng cho người Khiếm thính: CN XXIII TN năm B Mc 7, 31-37

Video list