Bài giảng cho người Khiếm thính: Chúa Nhật XXII thường niên năm B (Mc 7,1-8a. 14-15. 21-23)

Video list