Bài giảng cho người Khiếm thính: Chúa Nhật XXI thường niên năm B - Ga 6, 60 - 69

Video list