Chúa Nhật XXI TN B: Bài đọc I: Gs 21, 1-2a. 15-17. 18b

Video list