Bài giảng cho người Khiếm thính: Chúa Nhật XX thường niên năm B - Ga 6, 51-59

Video list