Bài Giảng của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm: 25 năm Giám mục ĐHY Gioan Baotixita

Video list