Bài giảng cho người Khiếm thính: Chúa Nhật XIX thường niên năm B - Ga 6, 41-5

Video list