Bài giảng cho người Khiếm thính: Chúa Nhật XVII Thường Niên B Lời Chúa Ga 6 1 15

Video list