Ngày 12 - 07: Thánh Phêrô Hoàng Khanh, thánh nữ Anê Lê Thị Thành (Đê) và thánh IGNACIO DELGADO - Y

Video list