Bằng đời sống trong sáng, người môn đệ trở thành vị đại sứ của Chúa Giêsu, CN 02.07.2017

Video list