Lm Giuse Nguyễn Văn Am, SDB thuyết trình: "Phân định ơn gọi" phần 2

Khóa thường huấn Đời sống Thánh hiến do Liên hiệp các Bề trên Thượng cấp tổ chức, từ ngày 12 đến ngày 16/09/2016, tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.
Đề tài "Phân định Ơn Gọi" do Linh mục Giuse Nguyễn Văn Am , SDB thuyết trình. (Phần 2)

Video list