Giáo xứ Chợ Cầu: Thánh lễ Thêm sức 27.06.2016

Video list