Dòng Thánh Phaolô thành Chartres, tỉnh dòng Sài Gòn: Thánh Lễ Vĩnh Khấn

12 nữ tu Dòng Thánh Phaolô thành Chartres, tỉnh Dòng Sài Gòn đã tuyên khấn trọn đời vào lúc 9g00 ngày 29-6-2016, tại nguyện đường của tu viện. Thánh lễ do Đức Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn chủ sự.

Video list