Tân Linh mục Vinhsơn Nguyễn Hoàng Lê Nguyên dâng Thánh lễ tạ ơn

Thánh lễ tạ ơn Tân Linh mục Vinhsơn Nguyễn Hoàng Lê Nguyên, lúc 09 giờ 30 ngày 04.06.2016 tại Gx Tân Thái Sơn, Giáo hạt Tân Sơn Nhì, Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Video list