Giáo xứ Phú Thọ Hòa: Tuyên hứa Bao Đồng (22.5.2016)

Video list