Giáo xứ Phú Thọ Hòa: Khai mạc Tháng Hoa 2016

Video list