Giáo xứ Phú Thọ Hoà: Cử hành giờ Lòng Thương Xót (1.4.2016)

Video list