Thánh lễ Truyền Dầu 2016 tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn

Video list