Đức Giáo Hoàng Phanxicô: "Thiên Chúa chậm giận... Ngài đếm đến mười"

Video list