Giáo xứ Tân Hương: Cafe Chuyên đề số 32 - Môi miệng Thánh thiêng

Diễn giả: Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy, Dòng Đa Minh (OP)

Video list