Trực tuyến chương trình diễn nguyện: Laudato Si' - tại Nt. Phanxicô Đakao (2.10.2015)

Video list